Oferta

Curs de formare: Dezvoltarea competențelor de literație în și prin disciplinele școlare (DCLit)

Propus de Asociația LSDGC România în parteneriat cu CCD Cluj

Cursul a fost dezvoltat în cadrul proiectului Comenius (539512-LLP-1-2013-1-DE-COMENIUS-CAM) Strategii de implementare a inovărilor în dezvoltarea profesională a cadrelor didactice. Pentru informații suplimentare despre proiect, vizitați website-ul organizației la adresa http://www.alsdgc.ro/proiecte/view/id/36/lang/ro

Formatori: Anca Petriuc, Maria Kovacs, Ariana Văcărețu

Grup țintă: Cadre didactice din învăţământul primar, secundar inferior şi secundar superior, cu precădere cele care predau discipline din arii curriculare altele decât „limbă și comunicare”

Justificare:

În cursul diferitelor evaluări naționale și internaționale comparative (PIRLS, PISA, TIMMS) din ultimul deceniu, constatăm în mod repetat că majoritatea elevilor din România au competențe de literație nemulțumitoare – nu înțeleg cerințe scrise în absența sprijinului profesorilor, citesc texte informative fără să înțeleagă conținutul ideatic al acestor texte, nu răspund corect la întrebări de comprehensiune, nu au deprinderea de a opera cu textele de diferite tipuri pentru a  extrage informații, date etc. Toate acestea în contextul în care programele școlare fac dese referiri la „a învăța să înveți” ca una dintre cele opt domenii de competențe-cheie pe care școala ar trebui să le confere absolvenților de învățământ obligatoriu (2006/962/EC). Cadrele didactice sunt însă neadecvat pregătite pentru a dezvolta acest domeniu de competență la elevi.

În acest context, considerăm că este necesar să sprijinim cadrele didactice în procesul lor de dezvoltare profesională prin prezentarea, demonstrarea și exersarea utilizării unor instrumente (demersuri, strategii) diversificate pe care să le adopte cu scopul dezvoltării competențelor de literație (implicit de învățare) ale elevilor în și prin disciplina pe care o predau.

Competențe vizate:

Cursul urmărește să dezvolte competențele cadrelor didactice de a proiecta, organiza și desfășura procese de predare-învățare-evaluare care să vizeze dezvoltarea competențelor de literație (citit-scris funcțional) la toate disciplinele de studiu.

Sistem de evaluare: Portofoliul electronic realizat pe platforma Moodle (inclusiv intervenții pe forumul și blogul platformei)

Număr de ore: 45 ore (20 de ore formare on-line, 12 ore de formare față-în-față, 13 ore de activităţi practice de pregătire și activitate didactică la clasă)

Modul de certificare: adeverință de participare

Finanțare: taxă achitată de participanți

Înscriere: Pentru înscriere, vă rugăm să completați formularul on-line disponibil la https://docs.google.com/forms/d/1gEQAbmuMZ0E6i7mDOQGSCoN39YpJ0B2Vegqh2s7Nsnk/viewform?usp=send_form până cel târziu în data de 15 decembrie 2014.


Curs de formare: Gândire critică. Învăţare activă

Propus de: Asociaţia LSDGC România

Acreditat de: MECTS prin Ordinul Minstrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 6170/07.11.2011

Durata de acreditare: 3 ani

Număr credite profesionale transferabile: 25 credite

Formatori:  Ariana-Stanca Văcăreţu (director program de formare), Maria Kovacs (responsabil de program), Szekely Eva Monica, Lucia Copoeru, Monica Onojescu, Anca Petriuc, Constanţa Stăncescu, Victoria Gal, Jupter Borcoi.

Grup ţintă: personal didactic din învăţământul preuniversitar

Scopul: Programul de formare îşi propune să promoveze strategii de predare-învăţare care promovează gândirea critică la elevi de toate vărstele şi în cadrul tuturor disciplinelor de studiu.

La finalizarea cu succes a programului de formare Gândire critică. Învăţare activă, ne aşteptăm ca participanţii să fie capabili să abordeze predarea – învăţarea - evaluarea într-o manieră care:

 • să favorizeze examinarea critică a informaţiei şi construirea propriilor realităţi;
 • să promoveze gândirea critică;
 • să recurgă la strategii moderne de instruire; 
 • să promoveze extinderile inter- şi transdisciplinare;
 • să favorizeze educarea elevilor pentru care înţelegerea informaţiei va deveni mai degrabă începutul şi nu sfârşitul învăţării.

Structura: un atelier de formare va dura între 13,5 - 15,5 ore şi se compune din mai multe sesiuni, care vor fi organizate pe durata a două săptămâni în zile de lucru după încheierea orelor sau la sfârşit de săptămână (eventual, în zile de vacanţă) conform unui program stabilit de comun acord cu participanţii. Întreg cursul se va finaliza în maxim 8 luni.

Evaluarea cursanţilor:
În cadrul programului de faţă, evaluarea competenţelor cursanţilor se va realiza folosind standardele de evaluare specifice programului internaţional Reading and Writing for Critical Thinking (RWCT) pe baza căruia s-a construit curriculumul prezentului program. Aceste standarde sunt însoţite de descriptorii de performanţă specifici. Atât standardele de evaluare, cât şi cerinţele specifice în ceea ce priveşte dovezile materiale/ produsele care vor fi evaluate (toate colectate în portofoliul cursantului) vor fi clar definite şi comunicate cursanţilor la debutul programului. Evaluarea finală a cursanţilor se va realiza prin susţinerea în şedinţă publică a unei teme din portofoliul realizat.

Număr de ore: 89 de ore

Modul de certificare: atestat pentru 25 de credite transferabile

Finanţare: taxă achitată de participant

Locaţii formare: Casa Corpului Didactic Caraş-Severin Reşiţa, Fundaţia Ruhama Oradea, Colegiul Tehnic Energetic Cluj-Napoca, Casa Corpului Didactic Al. Gavra Arad.

Înscriere curs: cadrele didactice care doresc să se înscrie la cursul de formare sunt invitate să descarce formularul de înscriere, să îl completeze şi să îl trimită la adresa office@alsdgc.ro.

Cursanţii care doresc sã devinã formatori în cadrul programului LSDGC vor parcurge şi un modul de 10 ore de formare a formatorilor, după care vor beneficia de îndrumarea unui certificator LSDGC pentru a se pregăti de acreditare ca formator LSDGC.


Curs de formare: Mentorat pentru dezvoltare complexă

Propus de Asociația LSDGC România

Formatori: Maria Kovacs, Ariana Văcărețu

Grup țintă: cadre didactice din învățământul preuniversitar secundar

Scopul:

 • Prezentarea detaliată a metodologiei programului de formare și a curriculumului programului de mentorat pentru dezvoltare complexă;
 • Demonstrarea unor activităților de mentorat.

Structura: 4 zile de formare față în față a câte 6 ore/zi (preferabil, zile consecutive) + 1 oră/lună tutoriat online și folow-up: 2 zile consecutive de formare a câte 6 ore/zi la 6 luni după încheierea celor 4 zile de formare; 30 ore de formare și 6 ore formare tutoriat online.

Obiective:

La finalul cursului, participanții vor fi capabili:

 • Să identifice elementele cheie ale programului Mentorat pentru dezvoltare complexă;
 • Să descrie metodologia programului de mentorat;
 • Să proiecteze, să realizeze și să evalueze activități de mentorat ținând cont de curriculumul programului de mentorat.

Sistem de evaluare: portofolii, observare în cadrul activității de formare, interviu

Număr de ore: 36 ore

Modul de certificare: adeverință de participare

Finanțare: taxă achitată de participanți


Curs de formare: Tutorat pentru îmbunãtãtirea deprinderilor de citire

Propus de: Asociaţia LSDGC România

Formatori: Marinela Scripcariu

Grup tintã: institutori

Scopul: dezvoltarea abilităţii participanţilor de a utiliza un instrument de evaluare a abilităţilor de citire şi de a realiza intervenţii de tip tutorat în vederea îmbunătăţirii abilităţilor de citire ale copiilor din ciclul primar.

Structura: 5 ore/lună timp de 6 luni; 18 ore formare, 12 ore exersare şi observare

Obiective specifice:

 • familiarizarea participanţilor cu instrumentele de evaluare a abilităţilor de citire şi cu metodele de realizare a tutoratului,
 • dezvoltarea abilităţilor de aplicare a respectivelor instrumente şi proiectarea de sesiuni de tutorat în funcţie de nivelul deprinderilor de citire al copiilor.


Sistemul de evaluare: portofolii, observare la clasă, interviu

Numãr de ore: 30 ore

Modul de certificare: adeverinţă de participare

Parteneri: Casa Corpului Didactic Cluj

Finanţare: taxă achitată de participant


 

NOUTĂȚI

Primul Summit ELN al Literației (Porto)

Primul summit ELN va avea loc în Porto în perioada 1 - 3 noiembrie 2018. Summit-ul va oferi un forum pentru prezentarea activităților ce vizează dezvoltarea competențelor de li...

mai multe
Al doilea seminar de diseminare BleTeach (E3 - W2)

Al doilea seminar de diseminare (E3) din cadrul proiectului BleTeach va avea loc în 9 - 10 februarie 2018, la Cluj-Napoca.  Seminarul se adresează formatorilor LSDGC și BaC...

mai multe
Adunarea Generală ALSDGC România - 2017

Adunarea Generală a ALSDGC România va avea loc în 9 februarie 2018, orele 16 - 18.30, la Colegiul Tehnic Energetic Cluj-Napoca, str. Pascaly 2-4. Ordinea de zi: 1. ...

mai multe
Pagina de Facebook a ALSDGC România

Pagina de Facebook a Asociației LSDGC România se găsește aici. Vă invităm să o vizitați. ...

mai multe
Publicaţia Lecţii de matematică pentru dezvoltarea gândirii critice

A apărut cartea Lecţii de matematică pentru dezvoltarea gândirii critice de Ariana Văcăreţu publicată cu sprijinul ALSDGC. Pentru detalii vizitaţi pagina Publicaţii - Alte publicaţi...

mai multe